Sök
Stäng denna sökruta.

Boknings och hyresvillkor

 

Avtalsvillkor för hyra av uppställningsplats för tält, husvagn, husbil samt stuga.

Detta avtal gäller, tillsammans med gällande ordningsregler, för uthyrning av uppställningsplats för tält, husvagn, husbil samt stuga. 

Åldersgräns för bokning och tillträde
För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimering kan komma att ske vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till uppställningsplats/stuga.

 

Bokningsbekräftelse
Du ska få en skriftlig bekräftelse på din bokning. Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen, ska du upplysa oss om detta snarast.

 

När blir min bokning bindande?
Bokningen blir bindande när du erhållit en bekräftelse på din bokning från oss. Den kan göras på olika sätt, skriftligen, via e-post eller genom ett bokningssystem på internet.

 

Öppet köp i 24 timmar
Du har öppet köp i 24 timmar om det är mer än 7 dagar kvar till ankomst.

 

Betalning

Betalning sker i förväg via de betaltjänster som Payson tillhandahåller eller på plats hos oss i samband incheckning.

 

Ändring och överlåtelse av bokning
Ändring av ankomst och avresa kan göras fram till 3 dagar innan ankomst i mån av plats. Ändring av bokning senare än 3 dagar kan innan ankomst kan göras mot en administrationsavgift på 150kr per bokning och tillfälle, i mån av plats.

Överlåtelse av boende kan ske fram till 1 dag innan ankomst, under förutsättning att överlåtelsen gäller under samma tidsperiod och till samma pris och att den nya gästen uppfyller ålderskraven. 

Avresa tidigare än planerat
Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inget annat överenskommits med oss.

 

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen, skriftligen eller via e-post till oss eller vid förekommande fall via vår online bokning. 

 

Avbokningsvillkor
För avbokning gäller följande villkor: (när reglerna för öppet köp inte gäller).

Avbokning 7 dagar före ankomst eller tidigare sker kostnadsfritt.

Vid avbokning senare än 7 dagar före ankomst förbehåller vi oss rätten att behålla 50% av betalt belopp om inte annat avtalats. 

 

Vad har jag för rättigheter?
I händelse av vårt avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från uppgifter som vi har lämnat eller vad du med fog har kunnat förvänta dig, har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal (se punkten gränser för campingplatsens kontrollansvar nedan).

Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till oss så att vi har möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning. Om du fått ersättning men inte är nöjd med denna ska du meddela oss detta inom 3 veckor (21 dagar) efter avresa. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via e-post. Vi rekommenderar e-post.

Gränser för campingplatsens kontrollansvar
För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Beror hindret på någon vi anlitat för att helt eller delvis genomföra campingtjänsten är vi fria från skadeståndsskyldighet endast om också den som vi har anlitat skulle vara fri enligt stycket ovan. Detsamma gäller om bristen beror på en leverantör som vi har anlitat eller någon annan i tidigare led.

Vad har jag för skyldigheter?
Under vistelsen på campingplatsen gäller bifogade ordningsföreskrifter. 

Överträdelse av ordningsföreskrifter för campingplatsen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. Vid avhysning beräknas förfallet belopp efter aktuellt dygnspris som tillämpats under den tid som du haft tillgång till platsen samt avdrag för beräknad skada. Eventuell mellanskillnad återbetalas senast 10 dagar efter avhysningen.

Personuppgiftslagen

Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning av uppställningsplats (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, efter skriftlig begäran, få ta del av vilka uppgifter som registrerats, uppgift om hur dessa används, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter.

Om du lämnar ditt aktiva medgivande får vi använda personuppgifterna för marknadsföring av vår verksamhet.

Ångerrätt
Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil.

 

Övrigt

Se gällande ordningsregler