Sök
Stäng denna sökruta.

Mellansels fäbod

På 1850-talet bestod Mellansels fäbod av åtta stugor och 11 fähus enligt en karta från 1858. Stugorna låg i en rad på västra sidan av bogården och fähusen på östra sidan. Senare tillkommer ytterligare en stuga, den byggdes på tvären i änden av bogården. Det är den grunden vi ser här bredvid. Det går att se några av de andra grunderna efter stugorna och fähusen. De är markerade med snitsel.

Husen på fäboden revs straxt efter andra världskriget och timret togs tillvara antingen som ved eller byggnadsmaterial. Det var vid tiden efter kriget stor brist på byggnadsmaterial, så delar av timret kan ha fraktats in till städerna där det behövdes bättre. Bogården är än idag samfällt mark och tillhör hemmansägarna i Mellansels by.

Vatten hämtades i en källa längre ner i skogen bakom fähusen. Nu ser kanske inte vattnet så inbjudande ut, men då när fäbojänterna tog vatten där dagligen var det betydligt renare vatten i källan. Troligen var det också en bättre avrinning ordnad så skräp på ytan rann bort. Stigen dit är vitsnitslad.

Tidigare hade Mellansel en annan fäbod, se karta nedan, den låg något åt sydost om nuvarande bogård. Alldeles i korsningen av skogsbilvägen som går ner mot mot Sidensjögränsen. Skogsbilvägen finns inte med på kartan, men bäcken stämmer. I de vita partierna står det ”odugl”, det är stenigt där. Enligt ett beslut i skiftesprotokollet vid delningen att avrösningsjorden (skogsmarken) behandlades den framtida användningen av den gamla bogården. Marken där var utarmad eftersom det inte fanns möjlighet att tillföra den näring som behövdes, så det beslutades att fram till 1880 fick var och en som så önskade ta slottern där. Därefter skulle marken tillfalla den som hade blivit tilldelat det skogsskiftet.

Ännu längre ner mot Sidensjögränsen fanns en samfälld myrslåtter anvisad till byns båtsman. 

Mellansel gamla fäbod.
Mellansels fäbod 1858.

Detta är fäboden klippt från en karta ritad 1858. Vi ser själva bogården med 8 stugor och 11 fähus inritade. Stigen hit ner finns med i överkant. Rudtjärnen finns till vänster, men ingen stig ut mot Djupsjövägen. Det röda krysset visar var gamla bogården var belägen.

Källa: Gamla skifteshandlingar som finns i bykistan, samt muntliga berättelser.